شماره حساب های بانکی

در صورت تمایل به واریز فیش یا انتقال وجه بصورت کارت به کارت