بک لینک

مهمترین عامل رتبه بندی در گوگل تعداد و کیفیت بک لینک ها (پیوندهای دریافتی) آن سایت است.